اکولین

محدوده رنگ اکولین

محصولات اکولین

اکــولیــــن

محصول  اکولین وستا با استفاده از جوهرهای قابل حل در بهترین حلال های موجود تهیه و عرضه گردیده است. این محصول قابل استفاده توسط قلمو، ایربراش، قطره چکان و قلم بوده و مورد استفادة گستردة طراحان، خوشنویسان و هنرمندان می باشد .

مزیت نسبی اکولین های وستا دارابودن رنگهای درخشان می باشد. خاصیت ترکیبی کامل با یکدیگر، قابلیت رقیق شدن با آب (آب مقطر) و چسبندگی مناسب برروی بیشتر سطوح را دارا می باشد.

طبیعی است که این محصول نمی بایست در معرض نور شدیددر مدت زمان زیاد قرار گیرد و آثاری که پیش بینی می شود در مکان هایی که در مقابل نور مداوم قرار می گیرند نمی بایست از رنگهای اکولین استفاده نمایند. البته این خاصیت در مورد رنگ های سفید و مشکی استثناء می باشد .

هنگام استفاده از ایربراش حتماً مطمئن شود که رنگ داخل ایربراش خشک نشود.

اکــولیــن 40 میــل

 رنگ اکولین در 19 طیف رنگی موجودمی باشد.

تمامی طیفهای رنگی در ظروف جار 40میل موجود می باشد.

بسته بندی تک رنگ اکولین در جعبه های 4 تایی موجود می باشد.

بسته بندی 6 رنگ اکولین موجود بوده و شامل رنگهای زیر می باشد:

(200- 201- 212- 221- 232- 260)

بسته بندی 12 رنگ اکولین موجود بوده و شامل رنگهای زیر می باشد:

(200- 201- 205-206- 212 - 220- 221- 232- 233- 241- 251- 260)